ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του ηλεκτρονικού καταστήματος shop.namougellas.com

 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Γενικά ζητήματα

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Αποδοχή όρων χρήσης» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα shop.namougellas.com  δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους.

Κατά τη χρήση του shop.namougellas.com δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη λειτουργία και χρήση του www.namougellas.com και τους οποίους μπορείτε να βρείτε αναλυτικά εδώ: ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (namougellas.com)

 

1.2 Ορισμοί

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο, όλες οι λέξεις ή εκφράσεις, των οποίων το πρώτο γράμμα, αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες θα έχουν την έννοια που περιγράφεται κατωτέρω :

«Δεδομένα» νοούνται όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων κειμένου, ήχου ή εικόνας, που εμφανίζονται στο διαδικτυακό χώρο shop.namougellas.com συμπεριλαμβανομένων αυτών που τυχόν αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Χρήστης ή ο Αγοραστής στο shop.namougellas.com ή που υφίστανται επεξεργασία με χρήση των λειτουργιών του shop.namougellas.com.

«Έτος» σημαίνει τη χρονική περίοδο από μια ημέρα ενός μήνα ενός έτους ως την αντίστοιχη ημέρα και μήνα του επόμενου έτους.

«Συνδρομή» είναι το δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης του www.namougellas.com και των υπηρεσιών αυτού, για ένα Έτος.

«Συνδρομητής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο αγοράζει Συνδρομή αποδεχόμενο τους όρους της Σύμβασης.

«Ετήσια Συνδρομή» σημαίνει το ποσό που ο Συνδρομητής υποχρεούται να προκαταβάλλει ως αντάλλαγμα για τη Συνδρομή στο www.namougellas.com.

«Χρήστης» σημαίνει το πρόσωπο που επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα shop.namougellas.com

«Αγοραστής» σημαίνει το πρόσωπο που ξεκινάει ή/και ολοκληρώνει οποιαδήποτε αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα shop.namougellas.com

«shop.namougellas.com» σημαίνει το ηλεκτρονικό κατάστημα του διαδικτυακού τόπου www.namougellas.com

 

«www.namougellas.com» σημαίνει ένας διαδικτυακός τόπος ο οποίος αποτελείται από ένα σύνολο συνδεδεμένων διαδικτυακών σελίδων, που  παρέχει στο Συνδρομητή πρόσβαση σε λογοτεχνικά και άλλα κείμενα, τη δυνατότητα συμμετοχής ή/και ενημέρωσης για σειρά Εκδηλώσεων και τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων που δημιουργεί, συνθέτει, προετοιμάζει και εμπορεύεται η Ιδιοκτήτης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος shop.namougellas.com που περιλαμβάνεται στο www.namougellas.com.

Ο ιστότοπος www.namougellas.com ανήκει στη ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. («Ιδιοκτήτης») η οποία και τον διαχειρίζεται.

Δημιουργός του www.namougellas.com είναι η Νικολέττα Λέκκα (η «Δημιουργός»)

 

2 COOKIES

To shop.namougellas.com χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Χρήστη κατά την πρόσβαση και χρήση. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Συνδρομητή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου που υποστηρίζει τη λειτουργία του shop.namougellas.com  είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στο shop.namougellas.com  ή σε επιμέρους λειτουργίες του.

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε από την παρακάτω λίστα:

https://www.google.com/intl/el/policies/technologies/managing/

http://support.mozilla.com/el-gr/kb/Cookies#w_cookie-settings

http://windows.microsoft.com/el-gr/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://www.apple.com/safari/features.html#security

Μέσω της χρήσης cookies ενδεχομένως θα συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως, ενδεικτικά:

  • τη διεύθυνση IP σας,
  • το αναγνωριστικό cookie σας,
  • το πρόγραμμα περιήγησής σας,
  • την τοποθεσία σας,
  • τις σελίδες που επισκέπτεστε στο shop.namougellas.com,
  • τις διαφημίσεις που βλέπετε ή στις οποίες κάνετε κλικ όταν επισκέπτεστε τις σελίδες του shop.namougellas.com

 

3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η ευθύνη της ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση που απορρέει ή συνδέεται με την παρούσα περιορίζεται στο συνολικό ποσό που ο Αγοραστής έχει καταβάλει για αγορά προϊόντων από το shop.namougellas.com. Περαιτέρω η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν αποθετικής ζημίας που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Αγοραστή εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της χρήσης του shop.namougellas.com, ακόμη και αν είχε ειδοποιηθεί από τον Αγοραστή για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημιάς ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς.

 

4 ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ

Η ΓΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενδέχεται να διακόψει/αποσύρει ορισμένες ή όλες τις λειτουργίες του shop.namougellas.com χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ή μετέπειτα ενημέρωσης.

 

5 ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ E-SHOP/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ/ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  

Το shop.namougellas.com, υποχρεούται για κάθε προϊόν να αναρτά στη σχετική ιστοσελίδα όπου παρουσιάζεται το προϊόν αναλυτικά το κόστος αυτού μαζί με τις δαπάνες αποστολής και τυχόν οποιαδήποτε άλλη δαπάνη (δασμοί, ΦΠΑ κ.λ.π.) συναρτάται με την αγορά του προϊόντος. Ο Αγοραστής δεν θα υποχρεούται να καταβάλει επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες αν δεν έχει ενημερωθεί πλήρως και λεπτομερώς πριν προβεί στην παραγγελία. Εκ παραλλήλου το shop.namougellas.com υποχρεούται να αναρτά λεπτομερώς τους τρόπους πληρωμής τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Αγοραστής προκειμένου να αγοράσει το προϊόν.

Η χρήση πιστωτικής κάρτας εκ μέρους του Αγοραστή για την αγορά προϊόντος από το shop.namougellas.com δεν διαφοροποιεί την τιμή του προϊόντος.

Η ΓΕΛΛΑΣ ΑΕ υποχρεούται να παραδίδει τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω του e-shop εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραγγελία.

Ο Αγοραστής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος αν προέβη σε κακή χρήση αυτού και τούτο μπορεί να αποδειχθεί.

Ο Αγοραστής έχει προθεσμία 14 ημερών προκειμένου να υπαναχωρήσει σε περίπτωση αγοράς προϊόντος από το shop.namougellas.com, χωρίς να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους υπαναχωρεί και δεσμευόμενος μόνον για τη δαπάνη επιστροφής του προϊόντος.

Αντιστοίχως, η ΓΕΛΛΑΣ ΑΕ υποχρεούται να επιστρέψει στον Αγοραστή τα χρήματα που θα έχει καταβάλει μείον τις δαπάνες επιστροφής, εφόσον αυτές δεν έχουν καταβληθεί από τον Αγοραστή, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα έχει ενημερωθεί από τον Αγοραστή για την υπαναχώρηση ή επιστροφή προϊόντων.

Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής, θα πρέπει το προϊόν που επιστρέφεται, να συνοδεύεται απαραίτητα από όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν στην αρχική αποστολή του. π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, εγγυήσεις κ.ο.κ.